Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
EN | DE | PL | BIP

Zapraszamy do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego spółki

Rada Nadzorcza Spółki SKLEJKA ORZECHOWO S.A. z siedzibą w Orzechowie
62-322 Orzechowo, ul. Miłosławska 13, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000491363, posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP 789-000-17-11, z kapitałem zakładowym w wysokości 10.500.000,00 zł

zaprasza

uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na badanie sprawozdania finansowego spółki Sklejka Orzechowo S.A. za rok obrotowy 2019 i za rok obrotowy 2020 oraz sporządzenie sprawozdania z badania zgodnie z wymogami prawnymi, w tym przepisami ustawy z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Zainteresowane podmioty proszone są o złożenie pisemnych ofert w terminie do dnia 2 września 2019 r. do godz. 1400 w siedzibie Spółki: SKLEJKA ORZECHOWO S.A., ul. Miłosławska 13, 62-322 Orzechowo (decyduje data wpływu do Spółki). Oferty należy przesłać lub składać w zamkniętej kopercie z adnotacją: „oferta na badanie sprawozdań finansowych Sklejka Orzechowo S.A. za 2019 i 2020 rok”. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.
Warunki i oczekiwania wobec biegłego rewidenta:
1) biegły rewident powinien być obecny na posiedzeniach Rady Nadzorczej dokonujących oceny sprawozdania finansowego oraz, jeżeli będzie to konieczne - na Zwyczajnych Walnych Zgromadzeniach, zatwierdzających sprawozdanie finansowe, w celu złożenia stosownych informacji i wyjaśnień (koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz w Walnych Zgromadzeniach ponosi oferent w ramach ceny oferty),
2) informacje o problemach w systemie rachunkowości podmiotu, sporządzane w formie tzw. listów intencyjnych, powinny być przekazane do wiadomości Rady Nadzorczej,
3) wymagany termin przeprowadzenia badania za rok obrotowy 2019, wraz z przekazaniem sprawozdania z badania – do 31 marca 2019 r.
4) wymagany termin przeprowadzenia badania za rok obrotowy 2020, wraz z przekazaniem sprawozdania z badania – do 31 marca 2020 r.
5) Umowa o badanie sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2019 i 2020, według warunków określonych przez Spółkę, zostanie zawarta z wybraną firmą audytorską na okres dwóch lat z możliwością jej przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy.
Oferta powinna zawierać:
1. informacje o oferencie, tj.:
    - forma prowadzonej działalności – do oferty należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
    - potwierdzenie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
    - informacja o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów;
    - aktualna polisa OC podmiotów uprawnionych do badania;
    - informacja o doświadczeniu oferenta oraz kluczowego biegłego rewidenta w badaniu sprawozdań spółek;
    - informacja o doświadczeniu oferenta w badaniu sprawozdań podmiotów o podobnej skali działalności;
    - informacja czy oferent prowadzi doradztwo prawne i podatkowe;
2. informację o znajomości branży, w której działa Spółka,
3. cenę netto i brutto za badanie sprawozdań finansowych oraz sporządzenie sprawozdania z badania, obejmującą wszystkie wydatki związane z badaniem poszczególnych sprawozdań za rok 2019 i rok 2020,
4. oświadczenie o spełnieniu przez wykonawcę warunków ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym dotyczących posiadania uprawnień do  przeprowadzania badania sprawozdania finansowego zgodnie z zasadami wyrażonymi w ww. ustawie oraz o wpisie na listę firm audytorskich, o której mowa w ww. ustawie.
5. oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta/biegłych rewidentów wchodzących w skład zespołu przeprowadzającego badanie ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
6. określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, ze wskazaniem kluczowego biegłego rewidenta/biegłych rewidentów wraz z potwierdzeniem wpisu każdego z nich do rejestru biegłych rewidentów oraz podaniem informacji na temat ich dotychczasowych doświadczeń na rynku audytorskim.
7. wskazanie metod i terminów badań sprawozdania finansowego, wraz ze wstępnym harmonogramem prac związanych z badaniem wstępnym, ostatecznym oraz udziałem w inwentaryzacji, z uwzględnieniem ilości dni pracy w Spółce.
Otwarcie ofert i wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nastąpi do dnia 16 września 2019 r. w siedzibie Spółki.
W przypadku zakwalifikowania oferty do dalszego postępowania, wybrany oferent zostanie powiadomiony indywidualnie w terminie do dnia 30 września 2019 r., dodatkowo informacja ta zostanie zamieszczona na stronie internetowej Spółki.
Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, przedłużenia terminu wyboru biegłego rewidenta oraz unieważnienia zaproszenia bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.